Termes i condicions

Aquest document contractual regirà la inscripció als cursos a través del lloc web, propietat de UNIVERSITAT POPULAR BAIX MONTSENY.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’Alumna:

  • Ha llegit, entén i compren el que aquí està exposat
  • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades

Aquestes condicions tindran un termini de validesa indefinit i seran aplicables a totes les inscripcions realitzades a traves del lloc web de UNIVERSITAT POPULAR BAIX MONTSENY.

El contingut d’aquests termes i condicions, així com de qualsevol informació continguda en el lloc web, està subjecte a canvis i actualitzacions sense avís previ. Aquestes modificacions entren en vigor en el moment que l’actualització dels termes i condicions es publica en el lloc web. L’Alumna estarà sotmesa als termes i condicions vigents en el moment en que es registri al alguna de les ofertes formatives del lloc web.

Excepte estipulació per escrit, el accés als cursos suposarà l’acceptació per part de l’Alumna de totes aquestes condicions legals.

Identitat de les parts

Per una part la Organitzadora dels cursos és UNIVERSITAT POPULAR BAIX MONTSENY amb domicili a C/Anselm Clavé, 6 2º 1ª 08470 Sant Celoni, amb  NIF G-67477752 i correu electrònic info@upbm.cat

I per l’altra part l’Alumna matriculada al lloc web que té responsabilitat plena d’ús i custòdia i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a UNIVERSITAT POPULAR BAIX MONTSENY

1.- Assignació de places

Les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció / matriculació i estan limitades per la disponibilitat de places de les aules.

2.- Mètode d’inscripció i matriculació

La inscripció es realitza a través de la pàgina web www.upbm.cat. La matrícula es considera efectiva un cop s’ha rebut el pagament del curs. Les alumnes han de realitzar el pagament a través del seu compte bancari fent una transferència al compte de l’Associació Universitat Popular Baix Montseny. L’alumne o la persona que realitza el pagament ha de detallar en el concepte de la transferència el nom de l’alumne que es matricula. 

Estem treballant per poder adaptar el web a un sistema de pagament online amb targeta bancària.

3.- Terminis de matriculació. 

La informació de cada període d’inscripció / matriculació està detallat al web per a cada curs. En general, el termini màxim entre l’oferta de cursos i el tancament de la matrícula és de 15 dies. Les inscripcions rebudes que no hagin realitzat el pagament del curs dins aquest període no seran considerades matrícules. 

4.- Normes de matriculació

La matrícula no serà vàlida si no es realitza el pagament dins el termini indicat per a cada període. 

Un cop formalitzat el pagament de la matrícula, i en cas que el curs no es pugui realitzar per circumstàncies alienes a l’Associació Universitat Popular Baix Montseny, es buscaran alternatives per poder realitzar el curs en altres condiciones (un altre espai, un altre professor, unes altres dates / horaris, etc). L’import no serà retornable.

Un cop formalitzat el pagament de la matrícula, i en cas que l’alumne vulgui desistir de la realització del curs per circumstàncies personals o alienes, es buscaran alternatives per tal que pugui realitzar un altre curs en altres condicions (espai, dates, horaris, període). L’import no serà retornable.

La matrícula és personal e intransferible, només podrà assistir la persona matriculada. Es valoraran els casos en què per complir amb obligacions familiars (p.e. la cura dels fills), les persones cuidadores vulguin alternar la seva assistència. Aquesta valoració es farà per part de l’equip impulsor de la UPBM juntament amb el/la professor/a del curs. 

L’alumne pot matricular-se en els cursos, seminaris i tallers que vulgui.

Els horaris i els espais de formació poden patir alguna variació en funció de les seves col·laboradores (profesores, institucions).

Existeix la possibilitat d’accedir a una matrícula gratuïta o reduïda en cas que la situació econòmica personal no permeti el pagament de la quota. Cal sol·licitar aquesta opció en el moment de la inscripció, que serà valorada per l’equip impulsor de la UPBM.

Qui vulgui causar baixa d’un curs ha de fer-ho a través del correu alumnes@upbm.cat per tal que es pugui donar de baixa en el grup als efectes pertinents. 

La UPBM es reserva el dret a suspendre algun curs o activitat si el nombre de persones matriculades no és suficient o si circumstàncies extraordinàries ho requereixen. El nombre mínim de persones matriculades per iniciar un curs és 5.

En cas que la UPBM suspengui el curs abans que aquest comenci, es retornarà l’import del curs als alumnes matriculats que han fet el pagament. 

5.- Acords i responsabilitats de l’equip impulsor, les professores i les alumnes de la UPBM

5.1. Les professores són les persones responsables dels continguts dels cursos. En aquest sentit, elles decideixen què emprar i de quina manera: En cas de continguts realitzats per elles mateixes, és decisió seva emprar-los de manera anònima, utilitzant un segell de Creative Commons o reconeixent la seva autoria. En qualsevol cas, es faran responsables del bon ús de cites i de fonts. 

5.2. Les alumnes no poden fer ús o difondre materials dels cursos i activitats de la UPBM sense l’autorització expressa de les professores o de la UPBM. 

5.3 Les professores són les persones responsables de la veracitat i el rigor dels continguts dels cursos. Profesores, alumnes i equip impulsor poden expressar les seves opinions i les seves queixes sempre en una marc de respecte i de diàleg constructiu. La UPBM vetllarà per la llibertat d’expressió i el pensament i el diàleg crític. 

5.4. Les professores i alumnes poden fer ús de materials proporcionats per la UPBM, Es tracta de materials cedits per emprar en els cursos i activitats de la UPBM i cal cuidar-los i fer-ne un bon ús. 

5.5. Les professores i alumnes poden fer ús dels espais de formació proporcionats per les institucions col·laboradores de la UPBM. En qualsevol cas se seguirà la normativa pròpia dels espais i se seguiran i respectaran les normes de seguretat, higiene i convivència que determinin. 

5.6. Es prega puntualitat a professores i alumnes per respecte al valor del temps de totes. 

5.7. En cas que la professora no pugui assistir un dia al curs caldrà que avisi directament al grup d’alumnes. En aquest sentit, es recomana que el primer dia s’acordi amb el grup d’alumnes quin és el sistema de comunicació que s’emprarà dins el grup a aquests efectes i altres pertinents.

5.8. La UPBM únicament compartirà amb les professores el llistat de nom i cognoms de les alumnes matriculades i el seu correu electrònic a l’inici del curs. 

5.9. Els menors de 18 anys no poden matricular-se al cursos i activitats de la UPBM. 

6.- Preus 

Els preus del cursos de la UPBM s’han calculat de manera que es puguin pagar les despeses fixes de l’Associació Universitat Popular Baix Montseny (pàgina web, hosting, llicències, assegurances, materials, etc) i també per contribuir a les despeses de les professores que col·laboren de manera altruista en el projecte de la UPBM.

Format Quota única
Seminari 1 sessió 2h
5€
Cursos 4-7 sessions
15€
Cursos 8-12 sessions
30€

7.- Assegurances

L’Associació Universitat Popular Baix Montseny compta amb una Assegurança de Responsabilitat Civil pels danys personals o materials i pels perjudicis econòmics derivats directament dels mencionats danys personals o materials causats accidentalment a tercers per l’activitat desenvolupada.

L’Associació Universitat Popular Baix Montseny compta amb una Assegurança d’Accidents que cobreix el pagament de les despeses per assistència sanitària que es detallen a la pòlissa degudament justificats i documentats com a conseqüència de patir l’assegurat un accident cobert per la pòlissa.

8.- Comunicació d’incidències 

Qualsevol incidència relacionada amb l’activitat de la UPBM pot ser comunicada a través a través del mail info@upbm.cat i serà atesa per l’equip impulsor.